Friday, February 10, 2012

آینده مذاکرات صلح با طالبان

نزدیک به ده سال پس از سقوط رژیم شان و ادامه شورش در برابر دولت فعلی افغانستان،  چنین به نظر میرسد که طالبان بالآخره برای باز نمودن دفتری در کشور قطر جهت پیشبرد مذاکرات صلح موافقت نشان داده اند. این حرکت تا حد زیادی توسط ایالات متحده و طالبان به اجرا گذاشته شده و تا کنون دولت افغانستان در این روند در حاشیه قرار داشته است. به تازگی، گزارش ها نشان میدهند که ظاهراً دولت افغانستان خود ابتکار را به دست گرفته و در صدد راه اندازی مذاکرات صلح با طالبان در کشور عربستان سعودی میباشد. چنین اقداماتی (مذاکرات قطر به رهبری امریکا و عربستان سعودی به رهبری دولت افغانستان) پروسه صلح را بیشر از پیش مبهم ساخته و سوالات متعدد را به ذهن می آورد:


 آیا طالبان متشکل از چندین گروه میباشند؟ کدام گروه طالبان در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا قرار دارد؟ کدام گروه طالبان در حال گفتگو با حکومت افغانستان میباشد؟ چه کسی فعلاً بازی را به دست دارد؛ طالبان، امریکا، دولت افغانستان، و یا کدام بازیگر دیگری که تا کنون  در پشت صحنه باقی مانده است؟ در هر صورت چیزیکه که اهمیت دارد اینست که آیا این مذاکرات واقعاً به نتایج مثبت منجر خواهد شد؟ با توجه به این سوالات، انتظار میرود که مذاکرات در قطر و مذاکرات احتمالی در عربستان سعودی، در بهترین حالت صرفاً به ایجاد تفرقه در میان حلقات رهبری طالبان منجر خواهد شد، و نتیجه بسیار مهمی را به همراه نخواهد داشت.